Zaštita prirode

Biljke koje čine asortiman naših članova, bilo da se radi o sirovini ili različitim gotovim proizvodima, potiču iz ekološki čistih područja južne i zapadne Srbije. Tu prvenstveno treba pomenuti Staru Planinu, Rtanj, Suvu planinu, Sićevačku klisuru... Na ovim područjima biljke se beru, ali poslednjih godina sve više i organizovano gaje.

Udruženje "Dr Jovan Tucakov" se zalaže za omasovljenje organizovanog uzgoja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, što će imati višestruki značaj - garantovaće sirovinu kontrolisanog porekla i ujednačenog kvaliteta, umanjiće štete koje se nanose nekontrolisanim i nestručnim branjem i dovešće do revitalizacije zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i svakako do otvaranja novih radnih mesta, što je danas u Srbiji veoma važan ekonomski aspekt.
U skladu sa stavovima o zaštiti prirode izdali smo PRIRUČNIK ZA UZGAJIVA- ČE u kome je obrađeno 46 vrsta pogodnih za uzgoj, kao i PRIRUČNIK ZA BERA- ČE u kome je posebna pažnja posvećena zaštiti prirode i zaštićenim biljnim vrstama.

Ovi priru;nici su kruna na- ših napora, koji su se do sada ogledali u iniciranju i suorganizaciji niza promo- tivno-edukativnih manife- stacija posvećenih LAB sektoru.